Men with Calculator

Nye satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2021

Finansdepartementet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2021.

 

Kostbesparelse

 

Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 94 per døgn.

 

Reiser med overnatting

 

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

 

Satser - Reiser med overnatting – innland og utland

 

 

 

 

 

 

Nattillegg utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale eller tariffavtale) for yrkes-/tjenestereiser med inntil kr 435 per døgn og i samsvar med legitimasjonskrav

 

Reiser uten overnatting

 

 

Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone

 

Bilsatser - fordel ved privat bruk av firmabil

 

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kroner 325 400 og 20 % av overskytende listepris.


Bilsatser - firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

 

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 58 000 for inntektsåret 2021, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.

 

Bilsatser - firmabil som faller utenfor standardreglene

 

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km.

 

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

 

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

 

Sats per kilometer - uansett kjørelengde 3,50 kr.

 

Fri kost og losji

 

Den trekk- og skattepliktige fordelen ved helt eller delvis fri kost og losji fastsettes etter følgende satser

 

 

Kilde: 
https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-11-26-2480

113.PNG
112.PNG
111.PNG